ÀMBIT DE LLENGUA

L’objectiu és que els alumnes puguin utilitzar normalment i de manera correcta el català i el castellà, i puguin comprendre i emetre missatges orals i escrits senzills en anglès.

El treball de totes les llengües s’organitzaran en tres dimensions:

La comunicativa: basada en continguts que treballen sobre parlar i conversar, escoltar i comprendre, llegir i comprendre, escriure, i el coneixement del funcionament de la llengua.

▪ La literària: els continguts treballats tracten sobre el gust per la lectura i la comprensió dels textos o obres llegits, l’ús de la biblioteca, l’escriptura de textos narratius i poètics…

▪ La plurilingüe i intercultural: planteja continguts relacionats amb els usos socials en contextos multilingües, el coneixement i respecte cap a altres llengües, la comparació de les diferents llengües que es troben en l’entorn més proper…

A banda de les activitats pròpies de les classes de Català, Castellà i Anglès, també treballem:

Grups interactius: Reforcem continguts de llengua treballant de manera cooperativa, en grups petits i heterogenis. Cada grup està dinamitzat per un voluntari que procura que tothom participi i que l’activitat es desenvolupi correctament.

El mestre programa i supervisa les activitats i el funcionament de les sessions.

Es treballen continguts sobre: vocabulari, ortografia, gramàtica, tipologies textuals, comprensió lectora, agilitat lectora, expressió escrita i comprensió oral.

Tertúlies literàries dialògiques: Amb el mestre/a com a moderador, els alumnes llegeixen, reflexionen i aprofundeixen sobre temes universals a través d’obres de la literatura clàssica (Les aventures de Tom Sawyer, La vuelta al mundo en 80 días, Tirant lo Blanc, La isla del tesoro …)

Llengua estrangera: Anglès. A l’etapa de l’educació primària continuem la sensibilització cap a la llengua anglesa. Ho fem a partir de contes i cançons que ens ajuden a interioritzar paraules, expressions i  sons. També aprenem a valorar la llengua com una eina de comunicació i a respectar altres cultures.  A partir de cicle mitjà treballem continguts no lingüístics en anglès (medi natural, social, educació artística…) per tal de fer alumnes competents en aquesta llengua.

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

A partir de les activitats proposades, els alumnes aprenen a valorar i estimar l’entorn; avançant en els seus coneixements sobre el medi i la seva conservació; el món dels éssers vius; les persones i la salut; persones, cultures i societats; canvis i continuïtat en el temps; matèria i energia; i entorn, tecnologia i societat. Algunes de les activitats a destacar són:

Projectes: partint d’un projecte d’aprenentatge consensuat entre els alumnes d’una mateixa classe, els nens i nenes aprenen a: decidir de forma democràtica, treballar de forma cooperativa, cercar i gestionar informació provinent de diverses fonts i  suports; emprar els llenguatges adients (oral, escrit, visual, corporal, matemàtic o digital) per la comunicació de les informacions i els coneixements realitzats; a ser conscients dels aprenentatges adquirits i a avançar en el desenvolupament del pensament propi.

Tallers de Ciències: en grups internivells realitzem tallers que impliquen l’observació, la manipulació i l’experimentació, així com l’extracció de conclusions de fets i fenòmens senzills. Apliquem el mètode científic a les nostres investigacions.

Centres d’interès: Aquells continguts de medi natural i social que no han quedat coberts amb els projectes i els tallers de ciències s’organitzen en centres d’interès.

Es presenten a l’alumnat a partir de l’experimentació i amb activitats vivencials i significatives, intentant apropar-los al seu entorn.

MATEMÀTIQUES

Els infants s’inicien en la resolució de problemes que requereixen la realització d’operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions. Han de ser capaços d’aplicar els coneixements adquirits a les situacions de la vida quotidiana. Els continguts a treballar són: numeració i càlcul; relacions i canvi; espai i forma; mesura; i estadística i atzar.

  • Toquem les matemàtiques: les activitats que es plantegen tenen un caire manipulatiu, la intenció és que entenguin bé els conceptes abans d’aplicar-los de manera abstracta: unitats, desenes, centenes…; suma, resta, multiplicació i divisió; geometria…
  • Grups interactius de matemàtiques: El mateix funcionament que els GI de llengua però, amb els continguts propis de matemàtiques.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA

Els continguts d’aquesta àrea s’organitzen al voltant d’explorar i percebre i d’interpretar i crear.

Plàstica: es treballen diferents tècniques plàstiques, fent èmfasis en les diferents eines i materials possibles, potenciant la creativitat i l’expressió plàstica.

Música: Els alumnes aprenen les qualitats del so: escala musical (altura),intensitat (fort, mig fort i fluix), ritme (durada) i timbre (instruments). Participem a la cantata de Sant Jordi del PEE. A partir de 3r comencem a treballar la flauta dolça.

 

EDUCACIÓ FÍSICA

Les sessions les dividim en 3 parts: un escalfament, amb l’objectiu de preparar el cos per l’activitat física posterior, que sempre segueix la mateixa pauta: carrera-moviment articular-salt-coordinació-lateralitat.

La segona part és l’activitat principal en la que es realitzen jocs i tasques motrius planificades per assolir els objectius del currículum.

I finalment, els últims 15 minuts, es duu a terme la tornada a la calma on, per relaxar-nos, fem exercicis de ioga i massatges per parelles.